tėvas

tėvas
tė́vas sm. (3) Š, , NdŽ, (1) Š, NdŽ 1. Lex90, SD1104, SD206, H, Sut, N, K, L, Rtr, FrnW, , LzŽ vyras (ppr. vedęs) savo vaikui: Tėvą ir motiną gyvą turįs SD237. Šešuro, uošvio tėvas R184, 244. Momos tėvas R, . Jo tė́vo tė́vas pasakas sakydavo naktim Jd. Mano tė́vo tė́vo tė́vas buvo kalvis Cs. Vieno tė́vo vaikai NdŽ. Tė́vo brolis, sesuo NdŽ. Iki tė́vo galvos NdŽ. Po tė́vo galvos NdŽ. Užimti tė́vo vietą NdŽ. Tė́vas mūs senas DrskŽ. Kap mano tė́vas gyveno, visi ūtarinom lietuviškai Nmč. Tė́vas kai mirė, i nebuvo su kuom kalbėt [lietuviškai] Cs. Muno tė́vas buvo pri to dvaro buvęs mat eiguliu Knt. Tė́vo trobelę gavau, ejau po miškus uždarbiaudamas Grz. Tė́vui teko artie an jaučių mediniu arklu Imb. Tė́vas varo slūžyti eiti, o aš krioku End. Tarnaudavau, bi ką uždirbdavau, ataduodu tė́vu, nu tai davė tė́vas, skyrė tūkstantį litų [pasogos] Kp. Pri tė́vo dar sunkiau buvo tarnauti nekaip pas svetimą Klk. Pasimeldus tėvas Karalius įsakinėjo bernams darbus I.Simon. Ma[no] tė́vas primokas [i](užkurys) Pls. Tė́vas buvo kalvis visą amžių Yl. Našlavo tė́vas metus, parvedė mums močiuką Varn. Tė́vas sirata užaugo, jiedu du (sesuo ir brolis) siratai buvo Mšk. Matai, mūso tė́vo buvom dveji vaikai Kl. Mės netikros seseres – dvie tėvų̃ Sug. Aštuonių metų nuog tė́vo atlikau Šlčn. Ana mergautinė, be tė́vo Sdk. Anas jai ne tė́vas, patėvis Klt. Tas brolis jai – antras tė́vas: lekia ir lekia padėt Mžš. Aš kai prie tė́vo augau, kada tik nori buvo žuvies Antr. Tėváms tik vienas malonumas pasaulė[je], o motynoms – vienas vargas, naktės nemiegotos Krš. Ne prieg tė́vi būnam (gyvename) Vrnv. Jonukas su tė́vu susibara, nenora tė́vo pryklausyti Lkv. Kiek anuodu mylėjo tą savo tė́vą Žlb. Tė́vu labai patikdavo plautinė dešra Pv. Tė́vas labai mėgėjas sodų buvo Pl. Jo tė́vas in žmonis negeras buvo Btrm. Kad kiek pasibaru, tė́vas močia kaip šoksta Tj. Močia drausdavo, o tėvas viską leisdavo Č. Až tė́vo kai až mūro gyvena Klt. Kap mano tė́vas su moma gyveno, tai jau geriau nereikia Dglš. Ka atvažiuoja, tė́vas išeina su alu, o moma išeina su duona [per vestuves] Kr. Skolins tė́vas motina, o duos vaikui Vdk. Tė́vas y[ra] caro kare žuvęs Tl. Pats buvo dailidė, o jo tėvas pintines pindamas maitinos S.Dauk. Tė́vo moma šimtą metų išgyveno Dglš. Tė́vas lig pat smerčio teip gražiai šnekėjo Šmn. Tė́vas pasimirė, tada apsiženijau Kpr. Jau jos tė́vas nusenęs, nubuvęs Slk. Anas labai stipro tė́vo buvo Dgp. Muno tė́vo nabaštikas y[ra] pasakojęs Plng. Buvo tėvíep Lz. Atejom tė́vop Lz. Padaboj, tė́vas jau ešerius tąso [i](miega) . Nu teip y[ra] gyvas tė́vas End. Anas (sūnus) – gyvas tėvùlis, mergaitė – in momą Žln. Juoziukas tai tėvùi tė́vas i iš pažiūros, i iš natūros Sml. Man regis, ana in tė́vą padabna Ml. Abu vaikai po tė́vu pasekę Aln. Sūnus po tė́vu pasekė Sl. Ir tėvas, ir sūnus – abu iš to paties kelmo LTR(Km). Didžiulė, graži, po tė́vi, tė́vas gražus žmogus Lt. Tu tai jau tė́vo dukrelė: dirbi, kai tė́vas dirbo KlvrŽ. Tė́vo duoną valgo Žrm. Berniokas po tė́vu: eina ir eina, dirba ir dirba Žl. Aš prie tė́vo išmokau [dengti stogus] Grnk. Po tė́vi pravardė Skripkiūtė Sn. Kur po tė́vi ir po motina, tai visa giminė suprašyta Eiš. Kad tė́vas but nelupęs, gal būč arkliavagiu palikęs Slm. Po dvyliktai pareitai pas tė́vą, kailin gautai Kpč. Vaikai kap vaikai – gaudavom per klyną nuo tė́vo Mrj. Tė́vo vaikai klauso geriau ne momos Dkšt. Kaip sako tė́vas, teip ir vaikai darom Sd. Anys nei kokios meilės: nei anys artimo, nei tė́vo – internate mokia Rk. Svetimo vaiko prie savo širdies nepriklijuosi, ne tė́vas nebus tė́vum Bsg. Vaikas nenueina nuo tė́vo kaklo (labai meilus) Tr. Kaip tė́vas mokino, taip buvo gerai Vgr. Tė́vo paspiru visą vieką negyvensi Klt. Tė́vas vos keturias klases išejo Ūd. Ma[no] tė́vas iš savęs išmoko Žln. Tė́vas jau buvo praslamdęs, išleidė sūnų karinykuos Šmn. Mūsų tė́vas didliai mylėjo kningas Trkn. Ji turi savo tė́vo knygą, kur jos tė́vas gydydavo žmones Stak. Tuos žodelius savo tė́vo aš tikrai nusitvėriau K.Donel. Tė́vas grojo i trys sūnai, tai, būdavo, pavakary atadainuoja vyrai PnmR. Tėvai, nereikia man tų slūginių, aš pati apsižiūrėsiu LB167(Grl). Tė́vu (tėve)! LKGI220(Lp). Šimtas metų ir aštuoni, kaip ąžuolas tė́vo kluone (d.) Všn. Augin tėvas tris sūnelius, artojėlius, šienpjūvėlius LTR(Brt). Verkė tė́vas ir motyna, kad sūnelį vaiskan ima DrskD70. Vai tėvai tėvai, tėveli, už ką tep baudei seselę? LTR(Brt). Tė́vai, tė́vai, rugiai byra. – Dainuok, sūnau, aš nupirksiu pyragėlių J. Nesidžiaukit, berneliai, ne dėl visų mergelė, tik dėl vieno bernelio, slauno tėvo sūnelio LTR(Lp). Meilus tėvas motynėlė, bernelis meilesnis LTR(Ndz). Mėnulis tė́vas dalelę skyrė DrskD213. Man nemiela auksas sidabras, tik man miela tėvas močiutė (d.) prš. Garbink tėvą tavą ir motiną tavą, jeng ilgai gyvęsi ant žemės Vln12. Todėlei apleis vyras tėvą ir motiną savą ir pristos moterį savą BB1Moz2,24. Tėvo neturim, augyvės mūsų yra našlės BBRd5,3. Nesa yra daug tėvų ir motinų, kurie drin vaikų savų est paskaudinti DP420. Buvo Jozefas tė́vas Jo ir motina Jo Marija DP49. Ant žymės to daikto duotas buvo appjaustymas tė́vamus, idant dieną ašmą apipjaustytas būtų visokias vaikelis vyriškos lyties DP199. Tėvop gailėdamasis ažu savo prabangas sugrįžo SPI149. Tėvelis N. Darbinykas buvo mano tėvẽlis JnšM. Ma[no] motynai i tėveliui gailestis Arm. Tėvẽlis arklį keravoja, aš prie rogelių Kp. Nešiojo valgyt dėl savo tėvẽlio Ker. Tėvẽlis mirė jaunas, palikom mažileliai visi Jdr. Amžinatėlsį muno tėvẽlio nabaštikas dirbo, mūrininkas buvo Kv. Tėvẽlis, būdavo, nei stalo ema [pavalgius]; knyga, ražančius, „Tė́ve mūsų“ – ir duoda [kalbėti] Rk. Tėvelis ne barte barė – pamokė J.Jabl. Tė̃velia, dar buvo bulkaitė duonos! LKT391(Kb). Tė̃vel, duok tą skudurą paimsiu Bt. Kaip tai gražus girios ąžuolelis, ei, do gražesnis tėvelio sūnelis Kos251. Ak tėveli mano, ak tikrasiai mano, katrą duosi man žirgelį an mergelę jotie? LLDII153(Ad). Klausė tėvelis savo sūnelio, ko žirgelis rasotas ir burnelė miglota LTR(Brt). Dėkui tėvẽliui ir motynėlei, kad mane mažą valio[je] augino JD120. Mėnulis tėvẽlis dalelę atskyrė, saulė motinėlė kraitelį sukrovė (d.) Grš. Vai uošvi uošveli, vai tėveli, ar namie dukrulė, ma[no] mergelė LLDII143(Dg). An tėvelio dvaro saulele tekėsiu, už skomelių, už baltųjų viešnele sėdėsiu LTR(Lp). Tėvelio purvai yr sidabruoti, bernelio lieptai vis ašaroti (d.) Brž. Tė̃veli karveli, motule gegule, pavelyk namelius palinksmytie (d.) Jz. Kurčias miškas be genelio, tep aš jaunas be tėvẽlio (d.) Rod. Aš papasakosiu aplink savo tėvãlį, kaip ans kningas nešiojo Kl. Muno tėvãlis amžinatilsį buvo štukorius Tl. Tas tėvãlis toks pasiligojęs dideliai Pln. O tėvãlis amžinatėlis buvo prašęs, kad ateičio linų šukuoti Lnk. Kitsykį nusivežė muni tėvãlio nabaštikas į malūną Žr. Oi storaulyvas buvo mano tėvùlis Nmn. Tė́vas kurčias kap kelmas Švn. Tė́vas kai arklys dirba ir dirba Erž. Tė́vas kai musmirių parsiėdęs vaikščio[ja] Erž. Tai čia padedu, tėvùli Ig. Mes jauni berneliai, raibi sakalėliai, tėvulių sūneliai – puikūs raitužėliai V.Krėv. Ne bile krūmo aš rykštelę išlaužiau, ne bile tėvulio aš dukrelę paėmiau LLDII213(Rdš). Nuog tėvùlio, nuog motulės toli nuvažiuosiu (d.) Rdš. Tėvùkas mano mėgdavo, kad daugiau gyvulių būt Pc. Sėjo daug linų mūso tėvùkas, mėgo linus Žlb. Mama buvo vienuolika metų jaunesnė tėvùkui Smln. Paveizėk, tėvùkas jau baltą galvelę tura Pln. Mane tėvùkas dvie dienų paliko Mlt. Tik tėviùkas seniai mirė, motina tai neseniai dar Žg. Tėvužis Sut, N, M. Po tų šakelių nūlinkusiųjų sėdėjo senas tėvùžis, su sūnyčiu kalbėjo (d.) Prk. Kad aš neturiu seno tėvužė̃liaus, kad aš neturiu seno tėvùžiaus JV293. Augino tėvužis vienturtį sūnelį KlpD96. Kelk, mano tėvužė̃li, taisyk ma[n] žagrelę JD224. Ar užaugsi, sūnužėli, ar užaugsi? Ar laikysi mane seną už tėvužė̃lį? (d.) Ant. Eisiu an kalnelio, pulsiu an kapelio, budinsiu tėvužė̃lį (d.) Dbč. Vai nūdna gyvent be tėvužėlio, kap palšiem jauteliam be artojėlio LTR(Mrj). Augino tėváitis mus tris dukteraites (d.) Alvt. Mano tėvutis ne barte barė, mano tėvutis gražiai mokė J.Jabl. Tėvučio dvarelė[je], naujojo[je] stainelė[je], ten balnojo brolelis bėrą žirgelį StnD11. Reiks sūnučiui vaiskan joti, o tėvučiui žirgas duoti LTR(Pg). Vienas geras tėvutis turėjo dvejetą savo vaikelių Tat. Tu, jaunikait, tau bus palikti mielą savo tėvutį BPII409. Rasiu anytą nepermanytą, ė šešiurelį ne tėvukelį (d.) Tvr. Nepatinka man bernelis, varo mane tėvukẽlis (d.) Ml. Džiaugės senas tėvukẽlis, bus sūnelis artojelis (d.) Dglš. Oi tėvelėli, tėvelėli širdele, oi, neduok neleisk už tolimo bernelio LLDII619(Brš). Oi tai tau, sūnelėli, ne pas tėvelėlį LB104. Tolei kukavo, kol iškukavo… nuog tėvelėlio vierną slūgelę LB99. Senelis važiuodavo Rygon, mamos tėveliùkas Žb. Mergiotė visas tėveliùkas, visi trupineliai jo Klt. Tėvỹtis Snt; N. Tėvýti mano, senasis mano, šerk ma[n] bėrą žirgelį JV17. Tai neleido tėvytė̃lis manę parnakvoti JV823. Atsiskyriau nuo tėvutė̃lio NdŽ. Radau anytą – ne motinėlę, radau šešurą – ne tėvutė̃lį (d.) Klvr. Oi tėvùti, tėvutė̃li, ženyk mane rudenėlį (d.) Sdk. Tegul tave šeria senas tėvutėlis ir tegul šukuoja jaunas broliukėlis LTR(Ktv). Pūtė pūtė šiaurusis vėjelis, barė barė mane tėvutė̃lis JD288. Duos man karalius žirgelį ir ant žirgelio balnelį, būsim rėdyti ir išmokyti kap vieno tėvelėlio (d.) Ktv. Su tėvuliukuliù miškan važiuoju Dg. Norą tėvo pildė, griešnų savęsp šaukė 148. O anys, palikę laivą ir tėvą savą, sekė jį VlnE137. Žodis, kurį jūs girdite, neesti mano, bet Tėvo, kurs mane atsiuntė VlnE77. Aš ir Tė́vas viena esme DP450. Idant eitų ižg to pasaulio Tė́vop DP135. | prk.: Ir tu būsi tėvu daugio žmonių BB1Moz17,2. Miesto tėvaĩ NdŽ. ^ Gera kaip pas tė́vą už pečiaus An. Čia visi mas kaip vieno tė́vo vaikai Lk. Tė́vas kaip pirštas buvo pasilikęs Gdr. Ir išsigandau kaip tė́vuo mirus Vkš. Smūtnas kap tė́vą palaidojęs Vlkv. Eina kaip tė́vą pardavęs Trgn. Sušilau kaip tėvą pešdamas Gdž. Sukaito (Nuilso Šd) kaip tėvą pešęs LMD(Šl). Ėmei kap iš tė́vo kišenės Vlkv. Atsigėriau kap per tė́vo pagrabą Prn. Na, dabar tai prilapsėjau kap per tė́vo vestuves Vlkv. Verkiau į žolę įsikniaubęs kaip tėvo nuplaktas Žem. Kenčiu kaip až tė́vo skolas Km. Ir mokėk kai tėvo skolą Sln. Dirbk kaip už tėvo skolą LTR(Pp). Už ką aš mokėsiu – už tė́vo skolę dirbk ir už tė́vo skolę mokėk?! Ps. Dirbk čia dabar kaip už kokią tė́vo skolę! Dj. Ne tė́vas pirko, ne sūnus nešioja Nm. Ne tė́vo arklys, ne sūnus važiuoja Lnkv, Pn, Nj. Ne tėvas sėja, ne sūnus pjauna NžR. Ne tėvo žemė, ne tėvas arė LTR(Srd). Dabar toks tykus laikas (nėra jokio darbo), nors tė́vui į talką važiuok Srv. Mokykloje niekas nebedrįs sakyti, kad jos tėvas aksely nuskendęs I.Simon. Tėvas pro langą išlindo J.Balt. Tė́vas auštant kelnėms nešinas pabėgo KlvrŽ. Jo tėvas smilgose sudegė (prigėrė Gs) LTR(Vlkv). Jo tė́vas vandeny sudegė Gs. Kur tik pasisuki – giminės. O kai arčiau pasižiūri, tai išeina – anot mano motinos – tėvo berno brolio brizgilo pamauto posūnio giminystė I.Simon. Žinai, jau ten giminės – mano tė́vo kūmo berno brolio vaikas Glv. Pardien papjovėjus tėvo motinos nebepažinsi Tr. Jam pinigai viskas: už pinigus jis tė́vą motiną parduotų Jnš. Ant rinkos visko yra parduot ir pirkt, tik nė[ra] tė́vo motinos Vlkv. Mano tėvẽlis gerai gyvena: gaideliais aria, vištom akena (d.) Krok. Diena – tėvas, naktis – močia LTR(Aln). Tėvui dantys šimpa, vaikams obuolius valgant M. Tėvas pen vaikus žuvimis, o vaikai tėvą – šunimis B780. Vienam tėvui yra lengviau dešimt vaikų išmityt nekad dešimčiai vaikų vieną tėvą LTR(Sln). Koks mėnuo, toks i laikas, o koks tė́vas, toks i vaikas Krž. Kokis tė́vas, tokis ir sūnus Pls. Koks tėvãlis, toks i vaikalis Slnt. Kas tė́vo neklauso, tas valgo duoną sausą Ėr. Jei tėvo su motina neklausysi, šunis ganysi LTR(Grv). Neklausysi tėvo, klausysi šunies barškančios skūros Šd. Už tėvo galvos nė plaukas nenukrito Sch99. Blogiausias tėvas vis geresnis už geriausią dėdę LTR(Žg). Tėvas muša vaiką mylėdamas, o svetimi – nekęsdami LTsV155(An). Tėvas neužmuš, kad ir smarkiai muš LTR(Gdr). Tėvo bei momos rankos švelnos B93. Tėvas davė, tėvas tesižino LTR(Mrj). Kas tė́vą muša, kelmą muša [i](jei tėvas duodasi mušamas) Mlt. Pryš tė́vą nekelk žodžio nė rankos! Varn. Kas negerbia tėvo ir motinos, prakeiktas yra DP66. Apsimislyk, tėvą pešdamas! LTsV161(Jnš). Nevaryk tėvo į mišką Sim. Kad tėvas nuo vaiko verkia – žemė dreba LTR. Vaikai, vanagai, kame tė́vo piningai? LKKVI204(Škn). Parduot tai ir sūnus parduos, pirkt tai ir tėvas nenupirks LMD(Vlk). Kad mano tėvas, motina būtų, norint sieną atšlietas, atšlieta CII1118. Kad muno tėvalis gyvas tebebūtum, noris ir į sieną atšlietas, aš toks nebūčio S.Dauk. Ans ne motina, tas ne tė́vas (visi geri tik žodžiais) Rd. Uždaryk duris – Tai tu uždaryk. – Parsiduok tė́vą, nusipirk ramstį (sako vyresnis jaunesniam, kai šis prašo vyresnį ką nors padaryti) Snt. Tėvelis dūdininkas, sūnelis būbininkas B74,869. Ką tėvalis sudėjo dūsaudamas, tą sūnelis prarado klykaudamas VP24. Šito nei tėvùlis, nei Dievulis nesupilnios DrskŽ. Sūnus į krygę išjojo, o tė́vas dar negimęs (dūmai) Sch57. Tėvas negimęs, sūnus pražilęs (ugnis ir dūmai) Jrg, LTR(Mžk, Užv). Tėvas negimęs – sūnus ant stogo LTsV468(Sk). Tėvas negimęs, sūnus padangėmis laksto LTR. Tėvas negimęs – vaikas po svietą vaikščioja Gdž. Tėvas negimęs, sūnus dangų laižo LTR. Dar tėvas negimęs, o sūnus oran išejo . Vaikas pražilęs, o tėvas negimęs (žydinti obelis) LTR. Močia plumpė, tėvas patįsėlis, vaikai čičiriukai (žirnis) LMD. Tėvas tįsys, močia plačia, o vaikučiai pabiručiai (grėblys) LTR(Pg). Tėvas sieksnis, motyna mastas, o vaikai sprindinukai (grėblys) LTR(Užv). Tėvas surūkėlis, motyna sudūlėlė, brolis peštukas, sesuo paslūželka (jauja) LTR(Užv). Motynos juodulys, tėvo korulys (katilas) LTR(Užv). Tėvas juodas – molio kuodas, motina – su uodega, vaikai – kaip velniukai (duonkepė krosnis, ližė, kepalai) Pln. Mano tėvas tur lygius laukus, tame lauke aužuolas, tame aužuole dvylika šakų, ant kiekvienos šakos keturios šakelės (metai, dvylika mėnesių ir keturios savaitės) Sch60. Mįslių (Kalbos Mrj) tėvas klane guli (liežuvis) LTR(Užv). Tėvas su adatytėm, močia su gromatytėm, vaikai su uodegaitėm (agrastas) LTR. Tu, tėve, būk ir supūk! Aš eisiu saulaitės pasižiūrėti ir našlaičių papenėt (rugio diego pasakymas grūdui) J.Jabl. Mūsų tėvas, kupra kuprotas, visą svietą paneša (tiltas) LTR. Tėvas viršuj, barzda žemėj (česnakas) LTR. Dieną naktį riestum, tėvo diržo nesuriestum (kelias) LMD. Tėvo juosta nesusjuosiama (kelias) LTR(Užp). Tėvo juosta nesujuosama, motynos skrynia nepanešama (kelias ir šulinys) LTR(Užv). Tėvas nesuturi arklio (vėjas) LMD(). Marti pabėrė perlus, tėvas rinko nesurinko, vaikai rinko nesurinko, močia rinko ir surinko (rasa, mėnulis, žvaigždės ir saulė) LMD(Tl).vienas iš gimdytojų: Kožnas tė́vas po savo vaiku krypsta, ne po svetimu Mžš. Vaikas vis an tė́vą glaudžias Mžš. 2. Šts, Všk, Pbr moters sutuoktinis, vyras: Aš tai da maskatuoju maskatuoju, o tė́vas viškai nebegali Šmn. Tė́vai, ką tu sakai! Plik. Su tė́vu nesusišnekėjau, viena negaliu parduoti Rdn. Einam, tė́vai, į liuobą Erž. Tė́vai, tu gerai kalbi lietuviškai Pv. Na, tėvai, paporyk ką nor iš savo jaunų dienų Pns. Kartu su tė́vu mainėmės (dirbom pakaitomis) Ds. Tėvùčio netekau šįmet, viena likau Šil. 3. LKAI195(Imb, Sml, Žm, Bb, Šlčn, Gr, Jon) šešuras. 4. vyresnio amžiaus vyras, pagyvenęs žmogus (kreipiantis): Pasakyk, tė́vai, bene tamsta esi gaspadorius tų namų? NdŽ. Tas kunegaikštis rokuo[ja], tėvùkai, ko tu norėtumi Jdr. Nuo kur būsite, tėvùk? Plv. 5. prk. grindėjas, kūrėjas: Kalbos tėvo titulas, kuriuo Jablonskis buvo vadinamas dar gyvas ir kuris dabar visų kartojamas jam mirus, turės amžinai pasilikti prie jo vardo J.Balč. Hipokratas yra tiek daug nusipelnęs vystant mediciną, kad dažnai jis vadinamas medicinos tėvu V.Laš. Prancūzas Žiliberas, pirmasis ištyręs Lietuvos augmeniją, vadinamas Lietuvos botanikos tėvu . Mūsų raštų tėvas Mažvydis A1884,244. Nesa šitie visi yra teipajag sūnūs velino, kuris yra tė́vu visų vaidų DP534. Toks yra didžiojo lotyniškojo bažnyčios tėvo veikalas . Teologija remiasi Biblija, padavimais ir bažnyčios tėvų posakiais . 6. kerdžius: Bendrai ganomiems gyvuliams prižiūrėti kaime samdydavo kerdžių, vadinamą XIX a. dvaruose – galva, tėvu . 7. bažn. dvasininko ar vienuolio prievardis: Tė́vas Jeronimas NdŽ. Žemaičių Kalvarijos parapijos salė tėvų Marijonų pastatyta .kulto tarno titulas: Tė́ve! NdŽ. Šventuosius tėvus išvydę, ne vien moterys, bet ir daugumas vyrų išsigandę suklaupdavo J.Marc. Tėvùlis NdŽ. Tėvẽlis NdŽ.kas atsidavimu bažnyčiai, tikėjimui nusipelnęs pagarbos: Tą patį sako ir tėvai šventieji P. Teipog anie šventieji tė́vai mūsų adventą apvaikščiojo maldose, pasnykuose DP5. Kaip Augustinas š[ventas] ir viso senieji tėvaĩ šviesiai rodžia DP468. Ižg liudijimo ir ižguldinėjimų tė́vų šventų senųjų DP193. 8. WP146, PK16, MP90, MKr211, NdŽ bažn. Dievo prievardis: Aš, girdi, pasimelsiu už tave, kad Dievas Tėvas tau atleistų, svetimą paėmus J.Balt. Ale tai nereikia niekam [žemės], Dievuli tėveli, niekam Slk. Christus… mus su Dievu Tė́vu suderino DP534. Dieve Tėve, saugok mus 237.Dievas: Aš žengiu Tėvopi mano ir Tėvopi jūsų, Dievop mano ir Dievop jūsų 297. Tėve mūsų, kurs esi danguj 105. Pagidėkavokim tada Tėvui mūsų dangaus PK223. Nieko teipag nevadinkite Tėvu savo, vienas nes est Tėvas jūsų Ch1Mt23,9. 9. LKAI172(Pkl, KzR) bičių motina.
×birmavótinis (dirmavõnės Krš) tė́vas Vlk bažn. krikščionių apeigose – sutvirtinimo sakramento liudininkas.
dvãsios (dvãsiškas NdŽ, dvãsiškasis) tė́vas (tėvẽlis) NdŽ bažn. kunigas: Kaip aš, – sako, – dvãsiškas tė́vas, tai aš noriu, kaip jum geriau būtų, kad jum nesugūbytų LKT292(PnmR). Iš tamstos, dvasiškas tėveli, tokio nedėkingumo aš nesitikėjau . Tėveli dvasiškasis! Kam tu mus palikai?! Žem.
krìkšto (krikštų̃ Klvr, Mrj, Vlkv) tė́vas vyras, nešantis ar vedantis vaiką krikštyti ir globojantis jį: Būti krìkšto tė́vu 67. Krìkšto tėvẽlis ; M.
Šventàsis (Šveñtas) Tė́vas NdŽ bažn. popiežius: Tas Tė́vas Šveñtasis mirė Trk. O kap jį išrinko Šventù Tė́vu, tai mes ir atgavom Seinų pamaldas lietuviškai Sn.
velė́nų tėvẽlis Šts apie nedidelio ūgio žmogų.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • tęvas — tęvas, à adj. (3) NdŽ, FrnW; MitI391 1. Q449, G116, BzF188(Prk), M, JI277, J.Jabl, LVIV215, DŽ, KŽ, Grz, Mšk, Užv, Kltn, Kv, Plik laibas, plonas: Tęvas grobas dėl dešrų, o drūktas dėl vėdarų kraujo JI316. Breižėlis yra žmogus aukštas ir tęvas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • tėvas — dkt. Tėvas ir sūnùs …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • tęvas — tęvas, tęvà bdv. Tę̃vas liemuõ …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • vaikas — vaĩkas sm. (4) KI421,685, KGr112, Sch 133,142, L, Š, Rtr; SD116,28, SD283,549, Sut, I, BzB337, LsB187 1. R, R85,223, MŽ, MŽ112,297, LL29 tėvams sūnus ar duktė: Tas tėvas turi daug vaikų̃ K. Bit jam daugis vaikų̃ Zt. Visas džiaugsmas su vaikaĩs… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • turėti — turėti, tùri (tùria Sdk, Pl, Rk, Ob), ėjo K, Rtr, Š, DŽ, FrnW, NdŽ, KŽ; SD177,79, SD141, 182, R187, MŽ248, Sut, N, M, LL87, L I. laikymui, laikymuisi žymėti. 1. tr. SD1183, MitV163(WP237), Sut, I, M, Š, NdŽ, Gs, Pun, Ūd, Gg, Žl nusitvėrus,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • širdis — širdìs sf. (3) K, Š, Rtr, DŽ, NdŽ; gen. sing. ès KlbIII77(Lkm, Tvr), LKGI226(Ktk, Sv, Lkm), LD266(Lkm, PIš, Ktk, Rš), GrvT17; nom. pl. šìrdes KlbIII77(Lkm, Tvr), LKGI226(Ktk, Sv, Lkm), LD266(Lkm, Plš, Ktk, Rš), LKKXI175(Zt); gen. pl. širdų̃… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • žemė — žẽmė sf. (2) KBII92, KII3, K, LsB266, K.Būg, Š, Rtr, RŽ, FrnW, KŽ; SD1215, SD452, H171, R122, MŽ, MŽ161, Sut, N, L, LL322 1. I, DŽ, NdŽ astr. penkta pagal dydį Saulės sistemos planeta, kurioje gyvename (tikrinis pavadinimas): Žemės apskritumas R …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sūnus — sūnùs sm. (3) K, NdŽ, DŽ, KŽ, (4) Drsk, sūnus (1) DP618 1. SD359, R, Sut, M, L, Rtr vyriškos lyties vaikas savo tėvams: Išėjo sūnūs keturi Tėvynės ginti S.Nėr. Sulaukė trijų sūnų̃ ir dukros Dgč. Anas turi tiktaik vieną sūnų Zt. Atostogų gavo,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • traukti — traukti, ia, ė I, K, J, Š, Rtr, DŽ, KŽ; SD113, SD258, Q658, R413, R, H, Sut, N, L, M 1. tr., intr. LL294, NdŽ suėmus ar paėmus už ko jėga stengtis artinti savęs link, versti pajudėti savęs link, tempti, tęsti: Dešine ranka traukiame žnyplėse… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pavesti — pavèsti, pàveda, pàvedė K, KŽ; N 1. tr. NdŽ padėti eiti vedant: Blogai [aklam], ir nebus kas pàveda, kai man, viena, išgriūsiu iš lovos, ir gulėk, šitep bus Kpr. Pàvedė vaikai [tėvą], nugriuvo vėl, žiūri, jau pamėlę lūpos Skdt. Apent anam… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”